onsdag 2 oktober 2013

- För övrigt anser jag att riksrätten skall återinföras

Sveriges farligaste man, marionetten och psykopaten Fredrik Reinfeldt, har som bekant visat upp Sveriges nya, fula tryne i varbölden FN:s generalförsamling, och passade samtidigt på att ljuga så att tungan svartnade och lokalens blomsterarrangemang vissnade. 

Det värsta torde dock vara att psykopaten himself, är övertygad om att han står och säger sanningen. Värre bedrägeri från svenskt håll får man sannerligen leta länge efter och att Reinfeldt är sjuk, mycket, mycket sjuk, är helt uppenbart.

Inslaget nedan är Reinfeldts ruttna lögnparad i generalförsamlingen. Talet (uppläsningen) är på engelska, men ta det lugnt - alla kan hänga med då meningarna knappt överstiger fyra ord vardera.

OBS! Kolla vad din hem-, olycksfalls- och sjukförsäkring täcker innan du ser inslaget.
OBS! Ställ papperskorg eller annat uppsamlingskärl i din omedelbara närhet innan du ser inslaget!

Texten nedan är en översättning av den engelskspråkiga version som finns på den s.k. regeringens hemsida.

Fredrik Reinfeldts tal i FN: s generalförsamling 2013Fru talman, herr generalsekreterare, ärade stats-och regeringschefer, excellenser, mina damer och herrar.
 
Världen förändras ständigt. Och förändringstakten ökar för varje år.
Världen är en mycket annorlunda plats idag - jämfört med bara  för10 år sedan. Jämfört med när FN: s Millenium Development Goals fastställdes. Men det är viktigt att förstå vilken typ av förändringar. Och för att dra de rätta slutsatserna. Bara då kan vi påverka. Och att forma vår egen framtid.

***
Fru talman,
Vi ser den snabbaste minskningen av fattigdomen i mänsklighetens historia. Barnadödligheten har minskat - vilket innebär att 14.000 färre barn dör varje dag. Antalet dödsfall i malaria och tuberkulos minskar. Nya HIV-infektioner minskar.
Människor lever längre. För 100 år sedan var medellivslängden i Sverige under 60 år. Idag kommer många barn födda i mitt land att leva tills de firar sin 100 årsdag. Detta är verkligen en fantastisk utveckling.
Världsekonomin växer. I år kommer utvecklings-och tillväxtländernas andel av världsekonomin att överträffa andelen i de utvecklade länderna. Under 10 år kommer de att dominera den växande världsekonomin.
Vi ser samma mönster i de växande globala handelsflödena. Utvecklingsländernas export har ökat kraftigt och står nu för nästan hälften av all export i världen. Detta skapar arbetstillfällen och tillväxt för alla - och ökar den globala jämlikheten.

De tekniska förändringarna är också snabba. Att söka information från andra sidan jordklotet är nu vardagsmat för många människor. Inte bara för ett privilegierat fåtal. Som ett exempel har antalet mobiltelefonanvändare ökat från mindre än en miljard till drygt sex miljarder.

****
Men utmaningarna är fortfarande många. Och det är viktigt att vi intensifierar våra ansträngningar för att uppnå de befintliga millennieutvecklingsmålen.
Sverige fortsätter att bidra med 1 procent av sin BNI* i offentligt utvecklingsbistånd. Sverige är en stadig förespråkare av multilaterala organisationer, för det internationella samarbetet och för Förenta Nationerna. FN spelar en viktig roll för att samordna våra insatser mot millenniemålen. Vi tror att vi tillsammans blir hoppfulla istället för hjälplösa. Därför bidrar Sverige årligen med ca 1,2 miljarder US-dollar till FN-systemet. Det gör oss till den näst största bidragsgivaren till FN per capita i världen. Något vi är mycket stolta över.

***
Fru talman,
Förutom de befintliga millennieutvecklingsmålen måste vi också arbeta för att etablera en stark post- 2015 agenda. Med målet att utrota extrem fattigdom och höja levnadsstandarden för alla. Och erbjuda lika möjligheter för alla.

Här skulle jag vilja fästa er uppmärksamhet på de tre områden som jag anser är centrala för mänsklig och ekonomisk utveckling - jämställdhet, demokrati och frihandel. Dessa områden har möjlighet att påverka utvecklingen inom många andra områden på samma gång.

När jag för två år sedan talade i denna generalförsamling tog jag upp misslyckandet med den viktigaste mänskliga rättigheten av alla. Den som drabbar flest människor. Jag vill ta upp frågan om jämställdhet igen. Eftersom denna utmaning är så närvarande och brådskande i dag.
Jämställdhet är först och främst en fråga om att säkerställa samma mänskliga, ekonomiska och sociala rättigheter för hälften av världens befolkning. Något som borde vara självklart.
Fortfarande utsätts varje år en miljard kvinnor för sexuellt eller fysiskt våld.
Fortfarande nekas kvinnor lika tillgång till hälsovård, inklusive sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.
Fortfarande dör varje dag 800 kvinnor av komplikationer som kan förebyggas i samband med graviditet och förlossning.
Fortfarande finns rättsliga begränsningar som hindrar kvinnor att äga, ärva och förvärva egendom i många länder.
Fortfarande nekas många flickor och kvinnor  tillgång till skolor och utbildning.
För många kvinnor verkar tanken på att en regering skulle ha fler kvinnliga än manliga ministrar - som i Sverige - som en utopi. Många av dessa kvinnor får inte ens rösta.

***
Mot denna bakgrund var Sverige ett av de länder som gav starkt stöd till att skapa organisationen UN Women och är idag en av de största givarna. Det är vår fasta övertygelse att genom att säkerställa jämställdhet förbättra man även ett lands produktivitet, ekonomi och rättssäkerhet. Att utbilda flickor och kvinnor leder direkt till en ökning av ett lands ekonomiska produktion. Utbildade mödrar lägger större värde på sina egna barns skolgång. Att överbrygga klyftan mellan manlig och kvinnlig sysselsättningen ökar kraftigt ett lands BNP. Ökat kvinnligt deltagande i politik och näringsliv leder till klara förbättringar för det allmännas bästa och till mindre korruption.

Kvinnors deltagande i fredsprocesser gör fred enklare och mer stabil.
Låt mig vara mycket tydlig, det är helt enkelt varken acceptabelt eller särskilt smart att diskriminera kvinnor och flickor.

***
Fru talman,
För att uppnå en hållbar utveckling behöver man ett demokratiskt styre som omfattar alla individer. Ett system som omfattar inte bara staten, utan även den privata sektorn och det civila samhällets organisationer. Du behöver ett styrsystem som är ansvarigt och öppet om sina åtgärder.
Ändå lever nästan en tredjedel av världens befolkning under auktoritärt styre. Ett allvarligt hinder för utveckling.

Med den växande ekonomiska makten i många utvecklingsländer följer en möjlighet - och ett ansvar - att använda denna makt klokt och för allas gemensamma bästa.
Varje människas mänskliga rättighet måste respekteras - oberoende av ursprung, religion, handikapp, kön, sexuell läggning eller transsexuell identitet. Först då kommer samhället att skörda frukterna av alla mänskliga resurser.

Först när människor fritt kan uttrycka sin politiska åsikt - och fritt delta i ett blomstrande civilt samhälle - kan de verkligen delta i samhällslivet. Detta gäller även för frihet på internet.

Endast med fungerande domstolar gör människor känner sig trygga att göra investeringar och utveckla sina företag.
Endast med respekt för rättsstaten kan man tackla organiserad brottslighet och korruption. Endast med demokratiska principer kan man säkerställa frihet från konflikter och våld.

***
Våld och förtryck i alla dess former är en av de största hoten mot människors utveckling, och utvecklingen av samhällen. Vi vet att det tar i genomsnitt sju år att utkämpa ett inbördeskrig. Och sjutton år att återhämta sig från ett krig. Det är anledningen till att konflikt ibland kallas "omvänd utveckling".
Samtidigt som vi talar här pågår flera stora konflikter som orsakar död och lidande, svält och sjukdomar, våldtäkt och sexuellt våld. Som berövar män, kvinnor och barn deras rätt till välmående och en framtid av hopp. Fokus på instabila stater förblir nödvändigt.

Inbördeskriget som rasat i Syrien under mer än två år måste komma till ett slut. De ansvariga för systematiska brott mot de mänskliga rättigheterna - inklusive de som är ansvariga för användningen av kemiska vapen - måste ställas till svars. Konflikten måste hanteras inom FN-systemet. Det finns ett akut behov av en politisk lösning på konflikten och en övergång till ett fritt och demokratiskt Syrien.

Det är dags för en ny era där länder i konflikt kan ansluta sig till resten av världen för att uppnå millennieutvecklingsmålen. För detta behöver vi ett starkt FN och ett väl fungerande säkerhetsråd.
Jag vill tacka alla fredsbevarare och fredsbyggare inom FN för deras insatser och uppoffringar. Sverige kommer också att bidra till och delta i dessa ansträngningar. Vi ger också ett starkt stöd till områden som demokrati, mänskliga rättigheter och frihet från våld. Sverige är en av de största givarna till kontoret för FN: s högkommissarie för mänskliga rättigheter.

Vi försöker hjälpa till med humanitärt bistånd i krisen i Syrien och genom att ta emot flyktingar. I år har vi välkomnat 16.000 syrier till Sverige.

***
Fru talman,
Låt mig nämna ett tredje område som jag anser att vi behöver fokusera på i post-2015 agendan - handel och konkurrens. Protektionism är mycket dyrt. Det höjer priserna och sänker levnadsstandarden. Låt mig illustrera detta med ett slående exempel.
Enligt World Trade Organization betalar konsumenter och regeringar i rika länder $ 350.000.000.000 per år för att stödja jordbruk. Tillräckligt för att flyga sina 41 miljoner mjölkkor första klass runt om i världen. Låt mig nämna några andra - kanske mer jordnära exempel. När konkurrensen har införts för mobiltelefonföretag i vissa länder har kostnaden för samtal sjunkit med 30-50 procent. Studier visar att en sänkning av tjänstehinder med en tredjedel, enligt Doha-rundan, skulle öka utvecklingsländernas inkomster med cirka 60 miljarder dollar. Tyvärr har framstegen i Doha-rundan gått långsamt. Men den goda nyheten är att många länder gör vad de kan för att liberalisera handeln genom regionala överenskommelser i stället eftersom de vet att detta kommer att gynna deras ekonomier.

De två frihandelsavtal som nu förhandlas fram mellan USA och EU och mellan USA och ett antal länder i Asien och Latinamerika kommer att omfatta två tredjedelar av världshandeln. Detta kommer att skapa tillväxt och sysselsättning. Sverige är ett av de länder inom Europeiska unionen som arbetar hårdast för att få den transatlantiska affären på plats.

Friare handel och öppenhet innebär också att nya impulser och trender påverkar ett land snabbare. Detta sätter press på reformer i länder och företag för att möta den globala konkurrensen.
Sverige är ett exempel på detta.

Handel har gjort det möjligt för oss att fördubbla vår ekonomiska produktion. Våra företag har lärt sig att de konsekvent måste ta till sig nya trender och teknik för att förbli konkurrenskraftiga. Om inte, skulle vår BNP och levnadsstandard sjunka betydligt. Och låt oss också komma ihåg hur viktigt handel är för fredliga relationer. För att uttrycka det mycket enkelt, ingen säljare vill starta ett krig mot ett land där det finns kunder. Det skulle vara en dålig affärsstrategi. Handeln skapar fred.

***
Fru talman,
Klimatförändringarna fortsätter. Och som en konsekvens extrema väderförhållanden i många delar av världen. De leder till förlust av liv och mycket höga kostnader för samhället.
EU: s och USA:s utsläpp minskar. Men överlag ökar de globala utsläppen. Det är därför som alla länder måste bidra till de internationella ansträngningarna i kampen mot klimatförändringarna. Europeiska unionen och Förenta staterna kan inte lösa problemet med klimatförändringarna på egen hand när de bara står för cirka 25 procent av utsläppen. De internationella strukturer vi har till hands för att ta itu med de åtaganden som krävs rörande klimatförändringarna är tyvärr föråldrade. Vi behöver ett nytt avtal som garanterar att alla stora utsläppskällor gör tillräckliga åtaganden så att vi kan nå 2-gradersmålet.

****
Fru talman,
Det är vår plikt att sträva efter ett samhälle och en värld som ger alla möjlighet att skapa sin egen framtid. Detta är vad varje kvinna, varje man, varje flicka och varje pojke förtjänar. Låt mig understryka att detta ligger i varje lands intresse. Eftersom människor är en nations  verkliga välstånd.

Millenniemålen har varit mycket framgångsrika i att samordna och fokusera våra insatser på de områden där framstegen har varit mest angelägna. Nu måste vi förbereda för morgondagen och Sverige är övertygat om att FN kommer att spela en mycket viktig roll i detta. Vi kommer att fortsätta vårt starka stöd till denna organisation.

Tack, fru talman!


* BNI = bruttonationalinkomst, ej att förväxla med BNP = bruttonationalprodukt.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar