tisdag 17 september 2013

Julian Assanges svenska brottsanmälan

Ett par dagar innan den politiska marionetten och folkmördaren Barack Obama gästade Sverige aviserade Julian Assange i ett pressmeddelande att han skulle polisanmäla Obama i Sverige.  Brottsanmälan lämnades in till Arlandapolisen den tredje september, via Assanges ombud, advokat Per E. Samuelson och har målnummer: 0201 K 268.906-13. Samma dag lämnades även anmälan in i Tyskland.

Julian Assanges utsaga är synnerligen utförlig, och i sanning ytterst besvärande för många - givetvis inkluderat den svenska regeringen. Några korta och för Sverige mycket osmickrande, men ack så träffande, utdrag ur Assanges inlämnade utsaga:

10. Olaglig underrättelseverksamhet är vanligt i Sverige, enligt den svenska regeringens egen utredning som publicerades tidigare i år. Genom att läsa den engelska sammanfattningen av föreslagna ändringar gällande svenska spionagelagar, lärde jag mig att:

Det är ganska vanligt för utländska makter att bedriva förbjuden underrättelseverksamhet i Sverige och att verksamheten är förknippad med hemliga eller konspiratoriska metoder som gör dem svåra att upptäcka och motverka.


(10. Unlawful intelligence operations are common in Sweden, according to the Swedish government's own inquiry published earlier this year. By reading the English summary of proposed changes to Swedish Espionage laws, I learnt that: It is quite common for foreign powers to conduct prohibited intelligence activities in Sweden and that the activities are associated with secret or conspiratorial methods that make them difficult to detect and counteract.).

SOU 2012:95 Spioneri och annan olovlig underrättelseverksamhet”, 6 Februari 2013 PDF 

91. Via diplomatiska telegram har jag också konstaterat att det förekommer hemliga, informella överenskommelser mellan Sverige och USA. Telegrammen visade den svenska underrättelsetjänstens mönster av olagligt beteende där amerikanska intressen berörs. De amerikanska diplomatiska telegrammen avslöjade att det svenska justitiedepartementet medvetet hade dolt vissa utbyten av underrättelseinformation med USA, från den svenska riksdagen, eftersom informationsutbytet troligen var olagligt.

(91. Through the diplomatic cables I also learned of secret, informal arrangements between Sweden and the United States. The cables revealed that Swedish intelligence services have a pattern of lawless conduct where US interests are concerned. The US diplomatic cables revealed that the Swedish Justice Department had deliberately hidden particular intelligence information exchanges with the United States from the Parliament of Sweden because the exchanges were likely unlawful.).

109. Under samma tid varnades jag av en betrodd underrättelsekälla att den svenska underrättelsetjänsten SÄPO privat hade fått veta av sina amerikanska motsvarigheter att USA:s och Sveriges underrättelseutbyte skulle "klippas" om det visade sig att jag beskyddades av Sverige.

(109. Around this time I was warned by a trusted intelligence source that the Swedish intelligence service SÄPO had been privately told by its US counterparts that US–Sweden intelligence-sharing arrangements would be “cut off” if Sweden was viewed to be sheltering me.).

Naturligtvis innehåller utsagan mer information angående Sverige, vissa svenska bokstavsorganisationer* och en och annan namngiven individ. Men något måste jag ju lämna till läsaren, och jag kan försäkra dig om att läsningen är mycket, mycket intressant. 

Att vi inte har läst eller hört något om detta är inte så konstigt. De megabyte som denna information tarvat utrymmesmässigt på webben fick naturligtvis inte plats. Det var viktigare att läsa om Obamas häftiga bil och Obamas kakor och Obamas helikoptrar och Obamas livvakter och att Obama vinkade och att Obama skrattar och att Obama . . .

Lustigt att media och mediekonsumenter har så diametralt motsatta uppfattningar om vad som anses ha nyhetsvärde, och vad som är intressant att läsa. Öhm . . .

Julian Assanges utsaga i html-version, vilken kan översättas till önskat språk med t.ex. Google Translate.

Julian Assanges utsaga i PDF-format.

Afghan and Iraq War Diaries

SvD: Försvarsmakten redo för nästa läcka* Med "bokstavsorganisationer" menar jag t.ex. MUST, KSI, SOG, SSG, NSA, SÄPO, FRA. I engelskspråkiga länder kallas dessa för "alphabet soup" (alfabetssoppa). 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar