onsdag 26 september 2012

ECRI = Europarådets egen STASI-kommission


Jag fick i dag ett nyhetsmeddelande från Europarådets kommission mot rasism och intolerans (ECRI)* som aviserade att man dels publicerat den 14:e policyrekommendationen gällande kampen mot rasism, och dels den 4:e övervakningsrapporten om hatsverige.

Jag blir så trött...Ytterligare en snuskigt oseriös, idologiskt styrande och överstatlig hatorganisation som bygger "rapporter" på lösan grund, och vars syfte är att piska européerna till underkastelse, strypa yttrandefriheten och bestraffa, fängsla, alla som inte sympatiserar med massinvandringsförespråkarna. ECRI arbetar lika förbannat oseriöst som profeten Eskil Francks* propagandaministerium Forum för levande historia (FFLH), vars syfte är exakt detsamma som ECRI:s.
 
Varken ECRI eller FFLH arbetar utifrån vetenskaplig grund, sysslar icke med forskning, utan baserar sina "rapporter" på BRÅ:s* desinformationer, frivilligorganisationers - som EXPO, CMR - hatrapporter, konfidentiella dialoger med nationella myndigheter (- hehehe, what else...) samt på diverse dokument, hemsidor, tidningsartiklar, tv-program, bloggar, kommentarsfält etc. Några seriösa undersökningar genomförs alltså inte, utan man kokar ihop de s.k. "rapporterna" utifrån ovanstående "källor". Seriöst? Oh no!

Vi som anser att den invandrade bidragsöverklassen har fler drag av kravmaskin än människa över sig kan slänga oss i väggen efter att ha läst ECRI:s "hatrapport" om Sverige. ECRI tar i och ställer krav så inte bara brallorna spricker - utan hela kostymen formligen exploderar. Jag har sållat ut och listar här nedan de av ECRI särskilt markerade krav man ställer på Sverige. Läs dem, mobilisera och agera, för nu djävlar får det vara nog! Res dig, svensk, och visa att du inte tolererar smörjan. Det är dags att återta makten över demokrati, yttrandefrihet och Sverige.

Here we go:

I denna rapport anmodar ECRI de svenska myndigheterna att vidta ytterligare åtgärder på ett antal områden och lämnar en rad rekommendationer, däribland följande.

ECRI rekommenderar att de svenska myndigheterna ändrar regeringsformen och gällande rättsregler för att uttryckligen tillhandahålla möjligheten att tillämpa positiv särbehandling för att förbättra jämlikheten i alla samhällssfärer.

ECRI rekommenderar att myndigheterna stärker rättsreglerna mot rasism och rasdiskriminering och fortsätter sina ansträngningar för att förbättra tillämpningen av dem. ECRI rekommenderar att myndigheterna undanröjer de befintliga hindren för lagföring av fall av hets mot folkgrupp som begås via press- eller sändningsmedier.

ECRI rekommenderar att myndigheterna ökar sitt stöd för lokala initiativ att stärka insatserna för att tackla rasdiskriminering, bland annat genom långtidsfinansiering av sådana initiativ. ECRI rekommenderar också att myndigheterna ökar sina ansträngningar att bekämpa rasistiska uttrycksformer på internet.

ECRI rekommenderar att de svenska myndigheterna antar en handlingsplan för att skyndsamt ta itu med de facto boendesegregationen i Sverige. Denna plan bör omfatta praktiska åtgärder att vidtas av relevanta intressenter, en budget och tillräckliga resurser för att uppnå de uppställda målen. Lokala myndigheter bör också engageras i att ta aktiv del i tacklandet av de facto boendesegregation. Verkan av handlingsplanen i praktiken bör också utvärderas regelbundet.

ECRI rekommenderar att myndigheterna vidtar en rad åtgärder för att bekämpa diskriminering vid tillgång till boende och arbete, bekämpa rasistisk mobbning och kränkning i skolorna och lösa de svårigheter som vissa grupper som omfattas av ECRI:s mandat har att få rätt till sjuk- och hälsovård.

För personer som bor i Sverige utan uppehållstillstånd och aldrig har sökt asyl eller begärt uppehållstillstånd, rekommenderar ECRI att de svenska myndigheterna undantar barn, gravida kvinnor och personer med akuta tillstånd eller som lider av allvarliga smittsamma sjukdomar från det gällande utestängandet från gratis sjukvård.

ECRI rekommenderar att myndigheterna ökar sina ansträngningar att bekämpa fördomar och stereotyper som romerna utsätts för, att överbrygga det ömsesidiga misstroendet mellan romer och majoritetsbefolkningen och att få slut på den diskriminering som romerna utsätts för i åtnjutandet av sina sociala rättigheter.

ECRI rekommenderar att myndigheterna ökar sina ansträngningar att bekämpa islamofobi och antisemitism.

ECRI rekommenderar att myndigheterna vidtar en rad åtgärder för att förbättra kvaliteten på första instansbesluten i asylfrågor, att se till att ingen tvångsavvisas i strid mot principen om non-refoulement eller mot artikel 3 i Europakonventionen och att undvika att ensamkommande barn försvinner.

ECRI uppmuntrar de svenska myndigheterna att snarast införa åtgärder för att lösa de problem som uppstår med familjeåterförening på grund av svårigheter att skaffa fram identitetspapper i ursprungslandet.

ECRI uppmuntrar myndigheterna att fortsätta sina ansträngningar att rekrytera poliser från de grupper som omfattas av ECRI:s mandat. ECRI rekommenderar att myndigheterna inrättar ett fristående organ med uppgift att utreda påstådda regelbrott begångna av ordningsvakter och väktare anställda av privata bevakningsföretag.

ECRI rekommenderar också att myndigheterna förbättrar sina system för bevakning av situationen för de grupper som omfattas av ECRI:s mandat.
 
- Trodde du att det räckte så här? Åhnej, det kommer mer.
 
3. ECRI rekommenderar starkt att Sverige ratificerar protokoll nr 12 till Europakonventionen.
 
8. ECRI rekommenderar återigen att Sverige ratificerar tilläggsprotokollet till konventionen om cyberbrottslighet angående kriminalisering av gärningar av rasistisk och främlingsfientlig natur begångna med hjälp av datorsystem, och Internationella konventionen om skydd av rättigheter för alla migrerande arbetare och deras familjemedlemmar.
 
12. ECRI rekommenderar återigen att de svenska myndigheterna ser till att Regeringsformen ger den enskilde fullgott skydd mot all rasdiskriminering. ECRI rekommenderar särskilt att myndigheterna studerar eventuell ny rättspraxis angående 2:12 Regeringsformen för att avgöra om denna föreskrift kan behöva ändras till att omfatta diskrimineringsgrunder som täcks av ECRI:s mandat men inte anges specifikt, nämligen språk, trosbekännelse och nationalitet. ECRI noterar emellertid att diskrimineringslagen omfattar vissa av dessa kriterier.
 
14. ECRI rekommenderar att de svenska myndigheterna ändrar Regeringsformen så att den omfattar möjligheten att vidta tillfälliga specialåtgärder beträffande vissa grupper för att garantera att de kan åtnjuta och utöva sina mänskliga rättigheter och grundläggande friheter under jämlika former.
 
21. ECRI rekommenderar att de svenska myndigheterna undanröjer de hinder som finns i Sverige för lagföring av hets mot folkgrupp som begås via press- eller sändningsmedier. Härvidlag rekommenderar ECRI särskilt att man överväger att tillåta en klagande att väcka enskilt åtal om justitiekanslern beslutar att inte lagföra, och att tillåta justitiekanslern att överklaga juryns beslut att lägga ned fallet.
 
I sin tredje rapport rekommenderade ECRI att de svenska myndigheterna skulle införa lagstiftning som kan användas för att lösa upp organisationer som främjar rasism, och att göra det straffbart att bilda eller leda en grupp som främjar rasism, att stödja en sådan grupp och att delta i dess aktiviteter.
 
25. ECRI upprepar sin rekommendation till de svenska myndigheterna att införa regler som gör det straffbart att grunda eller leda en grupp som befrämjar rasism, att stödja en sådan grupp och att delta i dess aktiviteter.
 
28. ECRI rekommenderar att de svenska myndigheterna ändrar 16:8, 16:9 och 29:2 p. 7 brottsbalken så att språk inkluderas som en av diskrimineringsgrunderna att beaktas vid rasistiska brott.
 
29. ECRI rekommenderar vidare att de svenska myndigheterna ändrar sin relevanta straffrätt för att dels göra det straffbart att medvetet och i rasistiskt syfte öppet förneka, trivialisera, berättiga eller tolerera folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser och dels att möjliggöra att juridiska personer hålls brottsligt ansvariga för alla rasistiska brott som anges i ECRI:s allmänna policyrekommendation nr 7 om nationell lagstiftning för att bekämpa rasism och rasdiskriminering, inte bara för sådana brott som begås under utövandet av affärsverksamhet.
 
35. ECRI uppmuntrar de svenska myndigheterna att använda utbildning och medvetandehöjande åtgärder i sina fortsatta strävanden att se till att reglerna i strafflagen mot rasism och rasdiskriminering tillämpas korrekt av alla inom rättsväsendet (polisen, åklagarmyndigheten, och domarna). ECRI rekommenderar att myndigheterna trappar upp sina insatser för att öka förtroendet för polisen hos personer från de grupper som omfattas av ECRI:s mandat.
 
39. ECRI rekommenderar att de svenska myndigheterna fortsätter sina ansträngningar att förbättra bevakningen av rasbrott genom att bland annat ytterligare stärka systemet för registrering och bevakning av rasistiska incidenter och att öka förtroendet för polisen bland medlemmarna i de grupper som omfattas av ECRI:s mandat. ECRI riktar myndigheternas uppmärksamhet på sin allmänna policyrekommendation nr 11 om att bekämpa rasism och rasdiskriminering inom polisen, där ett antal åtgärder föreslås som myndigheterna kan vidta i det syftet.
 
42. ECRI upprepar sin rekommendation till de svenska myndigheterna att anta en lag som gör det möjligt att dra in finansiering genom allmänna medel från partier som befrämjar rasism, och upplösa organisationer som befrämjar rasism. ECRI riktar här myndigheternas uppmärksamhet på de relevanta punkterna i sin allmänna policyrekommendation nr 7 om nationell lagstiftning för att bekämpa rasism och rasdiskriminering.
 
46. ECRI rekommenderar att de svenska myndigheterna vidgar de grunder som anges i den nya diskrimineringsakten (2008:567) så att de uttryckligen omfattar diskriminering på grundval av språk. ECRI rekommenderar vidare att myndigheterna specifikt förbjuder segregation i denna lag.
 
50. ECRI rekommenderar att de svenska myndigheterna ändrar det tredje stycket i 6:3 diskrimineringslagen så att alla personer som är berättigade att ge rättshjälp till diskrimineringsoffer och företräda dem ges samma status, i synnerhet genom att ta bort kravet på att medlemmar i en arbetstagarorganisation som utsätts för diskriminering på arbetsplatsen först måste vända sig till denna organisation och inte till andra potentiella företrädare.
 
53. ECRI upprepar sin rekommendation att de svenska myndigheterna gör det lagligt att tillämpa positiv särbehandling för att främja jämlikhet mellan personer i alla livssfärer oberoende av hudfärg, språk, religion, nationalitet eller nationellt eller etniskt ursprung.
 
55. ECRI rekommenderar återigen att de offentliga myndigheterna åläggs i lag att befrämja jämlikhet i utförandet av sina funktioner.
 
59. ECRI rekommenderar att de svenska myndigheterna vidtar åtgärder för att underlätta att ideella föreningar för talan för offer av diskriminering, i synnerhet genom att förse föreningarna med ytterligare finansiering för sådana ändamål.
 
60. ECRI rekommenderar att de svenska myndigheterna vidtar omedelbara åtgärder för att ge samtliga domare som kan tänkas komma att döma i diskrimineringsfall enligt den nya diskrimineringslagen (2008:567) inledande utbildning och fortbildningskurser.
 
66. ECRI rekommenderar att de svenska myndigheterna ser till att DO har alla mänskliga och ekonomiska resurser som behövs för att utföra hela serien uppdrag som omfattas av dess mandat.
 
69. ECRI rekommenderar att de svenska myndigheterna behåller och ökar stödet till lokala initiativ för att stärka insatserna för att tackla rasdiskriminering. I synnerhet rekommenderar ECRI att myndigheterna förbättrar åtkomsten till finansiering, särskilt långsiktig sådan, för lokala antidiskrimineringsbyråer.
 
81. ECRI rekommenderar att de svenska myndigheterna fortsätter och ytterligare stärker sina ansträngningar att bekämpa rasistiska uttrycksformer på internet. ECRI anmodar dem att se till att alla som lägger ut rasistiska kommentarer på internet ställs inför rätta, och uppmuntrar dem att befrämja initiativ som redan har visat sig värdefulla i kampen mot rasistiska, främlingsfientliga och antisemitiska aktiviteter på internet.
 
92. ECRI rekommenderar att de svenska myndigheterna antar en handlingsplan för att skyndsamt ta itu med de facto boendesegregationen i Sverige. Denna plan bör omfatta praktiska åtgärder som ska vidtas av relevanta intressenter, en budget och tillräckliga resurser för att uppnå de uppställda målen. Lokala myndigheter bör också engageras i att ta aktiv del i tacklandet av de facto boendesegregation. Verkan av handlingsplanen i praktiken bör också utvärderas regelbundet.
 
93. ECRI rekommenderar vidare att de svenska myndigheterna ökar sina insatser att bekämpa andra former av boendediskriminering. Sådana åtgärder kan vara informationskampanjer riktade dels till personer som utsätts för diskriminering genom att upplysa dem om deras rättigheter och vilken gottgörelse de har rätt till om rättigheterna kränks, och dels till fastighetsägarna för att göra dem medvetna om sina åligganden. Det vore också värdefullt att studera hur effektiva de aktuella rättsreglerna är som rör boendediskriminering, särskilt i ljuset av befintliga forskningsrön och rådande rättspraxis.
 
98. ECRI rekommenderar att de svenska myndigheterna trappar upp sitt arbete med att bekämpa arbetsgivarnas fördomar och den resulterande diskrimineringen, särskilt beträffande möjlighet till anställning. ECRI rekommenderar i synnerhet att myndigheterna genomför en informationskampanj för att höja medvetenheten bland arbetsgivarna om deras ansvar enligt diskrimineringslagen och om hur mångfald kan ha en positiv inverkan på arbetsplatsen.
 
104. ECRI rekommenderar att de svenska myndigheterna trappar upp sina ansträngningar att förhindra och bekämpa rasistiska trakasserier och rasistisk mobbning i skolan. ECRI riktar myndigheternas uppmärksamhet på del II punkt 1 i sin allmänna policyrekommendation nr 10 om bekämpande av rasism och rasdiskriminering i och genom skolutbildningen, där en rad åtgärder föreslås som kan vidtas på detta område.
 
108. För personer som bor i Sverige utan uppehållstillstånd och aldrig har sökt asyl eller begärt uppehållstillstånd, rekommenderar ECRI att de svenska myndigheterna undantar barn, gravida kvinnor och personer med akuta tillstånd eller som lider av allvarliga smittsamma sjukdomar från det gällande utestängandet från gratis sjukvård.
 
109. ECRI rekommenderar vidare att de svenska myndigheterna ser till att det är förbjudet i lag att personalen på vårdcentraler överlämnar information till invandrarverket som kan möjliggöra identifikation av någon som söker läkarvård på en sådan central.
 
114. ECRI rekommenderar att de svenska myndigheterna fördubblar sina ansträngningar att bekämpa fördomar och stereotyper om romerna. ECRI riktar myndigheternas uppmärksamhet på sin allmänna policyrekommendation nr 13 om bekämpandet av antiziganism och diskriminering mot romerna, särskilt punkt 8, 15 och 16.
 
115. ECRI uppmuntrar de svenska myndigheterna starkt att fortsätta och utvidga sina initiativ för att främja bättre kunskap om romerna bland befolkningen, förbättra romernas självförtroende och överbrygga det ömsesidiga misstroendet mellan romerna och majoritetsbefolkningen, särskilt genom att utbilda förlikare, även från det romska samhället. ECRI uppmuntrar myndigheterna att i detta sammanhang anta ett holistiskt och tvärgående arbetssätt.
 
116. ECRI föreslår att myndigheterna i utformandet av sina insatser för att få slut på den diskriminering som romerna utsätts för beträffande åtkomst till sociala rättigheter och bostäder baserar sig på de åtgärder som anges i den allmänna policyrekommendationen nr 13 om bekämpande av antiziganism och diskriminering av romer, särskilt punkt 4, 5 och 6.
 
122. ECRI rekommenderar att de svenska myndigheterna trappar upp sina ansträngningar för att bekämpa islamofobi, och särskild uppmärksammar hatspråk över internet. ECRI riktar myndigheternas uppmärksamhet på sin allmänna policyrekommendation nr 5 om bekämpande av intolerans och diskriminering mot muslimer, där en serie åtgärder föreslås som myndigheterna kan vidta i det syftet.
 
131. ECRI uppmuntrar starkt de svenska myndigheterna att vidta snara åtgärder rörande de ovannämnda rekommendationerna från UNHCR:s kvalitetssäkringsprojekt och att införa lämplig utbildning för jurister och Migrationsverkets medlemmar för att se till att de asylbeslut som tas i första instansen håller hög tillförlitlighetsnivå.
 
139. ECRI rekommenderar att de svenska myndigheterna noggrant studerar den faktiska tillämpningen av aktuella rättsregler om avvisning och utvisning av utlänningar och att de anpassar reglerna, specificerar deras omfattning och/eller tillhandahåller bättre utbildning till dem som är ansvariga för att genomdriva dem i nödvändig utsträckning för att se till att ingen tvångsavvisas i strid mot principen av non-refoulement och artikel 3 i Europakonventionen.
 
143. ECRI rekommenderar att de svenska myndigheterna vidtar snara åtgärder beträffande de ovannämnda rekommendationerna i förvarsutredningen. ECRI rekommenderar återigen generellt att myndigheterna ser till att asylsökande inte hålls i fängsligt förvar.
 
146. ECRI rekommenderar starkt att de svenska myndigheterna trappar upp sina ansträngningar för att undvika att ensamkommande barn försvinner. I detta sammanhang rekommenderar ECRI särskilt att man ser till att en enda myndighet klart tilldelas ansvaret för varje ensamkommande barn.
 
148. ECRI uppmuntrar de svenska myndigheterna att snarast införa åtgärder för att lösa de problem som uppstår med familjeåterförening på grund av svårigheter att få identitetspapper i ursprungslandet.
 
157. ECRI rekommenderar att de svenska myndigheterna fortsätter och ytterligare stärker sina aktuella ansträngningar att bemöta alla uttryck för antisemitism, med särskilt uppmärksamhet på situationen i Malmö. Återigen riktar ECRI myndigheternas uppmärksamhet på sin allmänna policyrekommendation nr 9, där en serie åtgärder föreslås som myndigheterna kan vidta för att bekämpa antisemitism.
 
160. ECRI rekommenderar återigen att de svenska myndigheterna överväger att inrätta ett oberoende organ med uppgift att granska anmälningar om misstänkta tjänstefel från polisens sida, däribland rasistiska handlingar eller rasdiskriminering.
 
162. ECRI uppmuntrar de svenska myndigheterna att fortsätta sina ansträngningar att rekrytera till polisen medlemmar i grupper som omfattas av ECRI:s mandat, och att se till att sådana personer har samma karriärmöjligheter.
 
164. ECRI rekommenderar att myndigheterna noggrant bevakar utvecklingen beträffande tjänstefel, inte bara från ordningsvakters utan också privat anställda väktares sida mot medlemmar i de grupper som omfattas av ECRI:s mandat, och fortsätter att förbättra utbildningen för väktare och ordningsvakter, om det visar sig nödvändigt för att förhindra rasdiskriminering. ECRI rekommenderar vidare att myndigheterna utreder varje påstått fall då en väktare eller ordningsvakt misshandlat en medlem i en grupp som omfattas av ECRI:s mandat och att de ser till att förövarna tas inför rätta.
 
168. ECRI upprepar sin rekommendation att de svenska myndigheterna förbättrar sitt bevakningssystem av situationen för de grupper som omfattas av ECRI:s mandat genom att samla in relevant information på olika områden, uppdelad i kategorier såsom religion, språk, nationalitet och nationellt eller etniskt ursprung, och att detta i samtliga fall sker med vederbörlig respekt för principerna för skydd av personuppgifter, upplyst samtycke och frivillig självidentifiering av tillhörighet i en viss grupp. Datainsamlingssystemet för rasism och rasdiskriminering bör också ta hänsyn till könsdimensionen, särskilt med tanke på risken för möjlig dubbel eller flerdubbel diskriminering.
 
- Så, då har du just läst en sammanställning av ECRI:s viktigaste krav på det barbariska, obildade och mordiska Sverige.
 
- Jag har, till skillnad mot ECRI, bara två krav och det är att uppmana ECRI att :
 
a) hålla käft 
b) lägga ned
 
Må det sjuka, europeiska vanvettsprojektet läggas ned innan
det tredje världskriget bryter ut.
 
 
* Obs! Inte att förväxla med den av Europarådet grundade byrån Europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet (EUMC 1997-2007), som senare fick det mindre kontroversiella namnet Europeiska byrån för grundläggande rättigheter (FRA), vilken samordnar ett av de många europeiska nätverken om rasism och främlingsfientlighet. FRA:s tidigare kontaktorganisation i Sverige var EXPO, och sedan en tid tillbaka är det den ökända svenskhatarorganisationen Centrum Mot Rasism med den hysteriska glass- och kvartersjägaren Mariam Osman Sherifay som ordförande.

*Se även följande inlägg:
Ullenhag följer sin Bibel
Indoktrinering
Ullenhags och Europas paradox
- Vad sa du, Ullenhag?

* Riksrevisionen rekommenderar starkt att regeringen avpolletterar BRÅ som s.k. "kunskapscentrum" för rättsväsendet (se: Significant rise in Sweden).
Läs även om övervakningssystemet Echelon.

TL SvD AB KB NT PT FT

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar