måndag 6 augusti 2012

Import av tuberkulos januari - juni 2012

Smittskyddsinstitutet (SMI) har i dag gått ut med ett pressmeddelande angående antalet upptäckta fall av tuberkulos (TBC) för första halvåret 2012. Antalet (308) är "i stort sett" oförändrat i jämförelse med första halvåret 2011, då antalet upptäckta fall för hela året var 595. I sig information som kan sägas vara av ringa nyhetsvärde.

Vad som däremot äger större (historiskt?) nyhetsvärde är SMI:s punktering av den s.k. "reseballongen", d.v.s. nationallögn 1 A när det gäller att förklara de lavinartade ökningarna av diverse oönskade virus, bakterier och mångbenta, blodsugande krabater i Sverige. Just det, den (lagstiftade?) nationallögnen att "svenskarna" reser så mycket.

Precis som tidigare år har fler män än kvinnor rapporterats, 175/133. Då de flesta fall av tbc i Sverige kommer ifrån högincidensländer är könsfördelningen och åldersfördelning beroende av vilka som flyttar hit och invandringen ifrån dessa länder domineras av unga män (SMI).

De allra flesta fallen i Sverige kommer ifrån Afrika (49 procent) och då framförallt från Afrikas horn som vi har en ganska stor invandring ifrån. Därefter kommer fall med ursprung i Asien (17 procent) och Östeuropa inkluderat före detta Sovjetunionen (10 procent) (SMI).

Hittills i år är 13 procent av fallen födda i Sverige vilket är aningen mer än under 2011 då den gruppen totalt utgjorde 11 procent.

Bildkälla: Smittskyddsinstitutet
2012-08-06


För de 221 fall som vi har uppgift om tidpunkt för ankomst till Sverige ses ett diagram nedan som visar att de flesta som insjuknat kommit till Sverige under de senaste fem åren. I många fall har smittan troligen skett innan ankomst till Sverige men smitta på till exempel flyktingförläggning under den första tiden i landet är också en möjlig förklaring i vissa fall (SMI).

De flesta fall rapporteras från storstadsregionerna men det förekommer fall i alla delar av landet. Under de senaste åren har antalet fall på vissa orter varierat stort och siffrorna återspeglar var man tagit emot många nyanlända flyktingar från högincidensländer men också var många invandrare väljer att bosätta sig (SMI).

Well, då var den saken avklarad och vi får bekräftat det vi alla vetat i åratal. Dock saknas en redogörelse av icke så ringa nyhetsvärde och det är hur och var de upptäckta tretton procenten svenskfödda fallen har smittats. D.v.s. har de smittats utrikes eller i Sverige? Är det anställda vid flyktingförläggningar eller vid ensamkommande farbröders boenden? Är det myndighetsanställda som dagligen har kontakt med utrikes födda som har smittats, eller?  Och, vi vill gärna veta de smittades etnicitet också, d.v.s. är det etniska svenskar eller "svenskar"?

Kan vara bra att få besked om det då somliga etniska svenskar anser det vara av stort värde för att dels kunna vidta nödvändiga, personliga skyddsåtgärder och dels för nationens överlevnad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar