lördag 30 juni 2012

50 miljoner jobb och en skuldkris

I tisdags kväll, eller rättare sagt natt, kom ett pressmeddelande från EU-kommissionens fögderi för inrikes frågor. D.v.s. det enfrågedepartement som Cecilia Malmström regerar över. Pressmeddelandet bestod av det tal som madame Malmström avhållit vid invigningen av det europeiska Migrationsforskningscentret  (MPC) i Italien och bestod av samma slitna, ihåliga fraser som vanligt: Europa behöver många gånger fler invandrare än i dag. Arbetskraftsbristen är, enligt Malmström, fullständigt k a t a s t r o f a l, och år 2020 kommer det att fattas minst två miljoner läkare och övrig kvalificerad sjukvårdspersonal i Europa. Vi skall tacka och med öppna armar ta emot alla dem som flyr undan krig, tortyr och förföljelse och ge dem skydd och asyl i Europa. Alla behövs och är välkomna. I övrigt gick talet ut på att prisa invandringen som en oerhörd tillgång och absolut nödvändighet för tillväxt, nytänkande, samt ekonomisk och kulturell framgång, och kontentan var, som vanligt, att det enbart finns fördelar med invandring.

I går morse presenterades som grädde på moset Migrationspartiets och regeringens överenskommelse om att de arma svenskarna skall belastas med ytterligare utgifter för migrationsindustrin. De som håller sig undan lagens långa arm, illegala invandrare och kriminella alltså, skall belönas med sjuk- och tandvård, mödravård, mediciner, hälsoundersökningar samt skolgång. Ett minimikrav för att uppfylla de elastiska, stadigt expanderande s.k. mänskliga rättigheterna - vilka är exklusivt reserverade enbart för tredje världens medborgare. Vi kunde också höra Göran Hägglund (kd) uttrycka genans över att FN:s observatörer kritiserat Sverige för att inte leva upp till vad FN anser vara en "lägsta godtagbar nivå", gällande lukrativa belöningar till illegala invandrare och kriminella.

FN:s förre generalsekreterare, Kofi Annan, har besökt EU:s olika organ vid åtskilliga tillfällen - och gör så fortfarande - i syfte att kritisera och skälla på att Europa tar emot för få flyktingar, gör för lite gällande integration av nyanlända samt att majoritetsbefolkningen skall anpassa sig till migranterna. Annan har för övrigt aldrig missat ett tillfälle att brassa på dels med hur lönsamt det är på alla sätt med invandring och dels att det åldrande (what else...) Europa går under utan invandrare.

Vad säger då FN, egentligen? Well, förutom att man konstaterat att 50 miljoner jobb har gått förlorade sedan finanskrisens inträde år 2008, är det lite olika beroende på vilket av de svåråtkomliga "organ" man lyckas komma åt information från. FN (och EU) är ytterst intrikat uppbyggt och skall givet så vara då transparensen och sikten in i det allra heligaste måste vara noll och helst mindre. Men, som alla täta organisationer så vet inte alltid den ena handen vad de andra händerna gör, så ett och annat läcker självfallet ut. Det senaste dokumentet jag fördjupat mig i kommer från United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) och i den handlingen står väldigt mycket intressant information.

De senaste femtio åren har 214 miljoner människor migrerat och av dessa 214 miljoner är över åttiofem procent (85%) ekonomiska migranter, dessutom i stadigt ökande, och resterande tjugo till tjugofem procent (20-25%) är vad som enligt FN betecknas som flyktingar. De stora strömmarna av ekonomiska migranter kan enligt UNCTAD bl.a. leda till "social friktion" i mottagarländerna, framför allt under perioder av arbetslöshet, och man påpekar även att mottagarländerna kontinuerligt måste övervaka och justera sina föreskrifter och regelverk i syfte att hålla efter den illegala invandringen.

Angående den (skuld)kris som drabbat världen noterar UNCTAD att arbetslösheten ökar bland migranterna, trots att de accepterar avsevärt lägre löner och utför mindre kvalificerade jobb än majoritetsbefolkningen. Inflödet av cash från migranterna till hemländerna har sjunkit med cirka sju procent (7%) vilket ger en signal om att antalet arbetstillfällen minskar globalt. För att minska belastningen på redan tyngda mottagarländer dristar sig FN till att ge rekommendationen att "hjälpa på plats"*, d.v.s. att investera i och skapa arbetstillfällen och tillväxt i avsändarländerna. Det skulle, enligt FN, få betydligt färre människor att söka efter grönare gräs någon annanstans samt att redan migrerade återvänder hem. Man rekommenderar också att mottagarländerna öppnar dörrarna för temporär arbetskraftsinvandring då det per automatik skulle leda till att migranterna måste återvända och reintegreras till nytta för sina hemländer.

Ytterligare en intressant handling jag djupgranskat kommer från FN-organet ILO - som f.ö. helt nyligen nobbade den rabiata Mona Sahlin som ny generalsekreterare. Ett tydligt utslag av sans och vett från ILO, om man frågar mig.

Enligt ILO står återhämtningen gällande tillväxten i synnerligen stark kontrast till den ökande arbetslösheten. Motsvarande återhämtning har inte avspeglats alls gällande antalet arbetstillfällen/ anställningar, utan tvärtom. Den globala arbetslösheten ligger nu på ungefär 203 miljoner, varav 24,7 miljoner i EU-27 (10,3%)*. Av dessa är 5,5 miljoner (22,4%) under 25 år. Den absolut största ökningen av arbetslösheten återfinns i de utvecklade ekonomierna och i europeiska unionen där arbetslösheten stiger. Dessa regioner, som omfattar ynka 15% av den globala arbetskraften, stod för 55% av ökningen av den totala arbetslösheten mellan 2007 och 2010 och fortsätter så.

50 miljoner jobb måste skapas årligen t.o.m. år 2015 för att reducera den globala arbetslösheten till samma nivåer som före krisen. G20-länderna, där Sverige ingår via EU, måste skapa 21 miljoner jobb i år, 2012, för att komma upp i samma nivåer som före krisen. Det innebär dock inte att det är 21 miljoner jobb som har försvunnit under den här perioden, utan på grund av den extrema invandringen, som spätt på den redan existerande arbetslösheten, måste det alltså skapas den mängden jobb för att den andel av befolkningen som är anställd skall hamna på samma nivå som före krisen.

Massinvandringen är den enskilt största faktor som bidragit till att de utvecklade länderna, inkl. EU, haft den snabbaste och största ökningen av arbetslösheten. De utvecklade ekonomierna har en så extremt snabb och hög tillväxt av befolkningen i arbetsför ålder, i kombination med utebliven jobbtillväxt, att det är helt omöjligt att absorbera den arbetslösa befolkningsmassan. Nord- och mellanafrikas arbetslöshet har minskat, medan Asien återhämtat sig mycket väl både gällande ekonomisk tillväxt och arbetstillfällen. Naturliga effekter av att befolkningen i de afrikanska länderna minskar och arbetstillfällen från de utvecklade länderna flyttar till Asien.

År 2011 registrerades 441 300 asylsökande* i 44 av världens industriländer, en ökning med 20% jämfört med 2010. EU-27 tog emot 227 400 asylansökningar 2011, en ökning med 15% jämfört med 2010. EU-27 tog emot 85% av det totala antalet asylansökningar (327 200, +19%) till Europas 38 länder. I södra EU-27 ökade asylansökningarna med 87% i 8 av länderna, däribland Malta och Italien, jämfört med 2010. Afghanistan toppar listan som största leverantör av migranter både 2010 och 2011.

Well well, för varje handling finns en motsatt reaktion. Farbror Newtons lag är i sanning oomkullrunkelig.

* Europas näringsliv har, som vi vet, tolkat detta på sitt eget vis vilket lett och leder till att man lägger ned verksamheter för att flytta dem, samt att man flyttar arbetstillfällen till utvecklingsländerna i syfte att tjäna ännu mer pengar.

* Eurostat april 2012.

* Observera att det är skillnad på asylsökande, invandrare och illegala invandrare. För uppgifter om antalet asylsökande, invandrare m.fl. se under fliken Du betalar.

DN 2 3 4 5 6 7 8 SvD 2 3 AB 2 DA 2 4 5 6 7 8 9 DN FT 2 SR 2 3 SvD 2 AB 2

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar