onsdag 15 februari 2012

Islamofobi - överutnyttjat begrepp

.
Socialantropologen och deltagandeobservatören Aje Carlbom har djupstuderat rapporterna Mångfaldsbarometern 2011 och BRÅ:s Hatbrott 2010, rapport 2011:8. Utifrån nämnda rapporter drar Carlbom bl.a. en del anmärkningsvärda slutsatser som i dag publiceras på Expressens "Sidan 4". Debattartikeln Islamofobi-myten är en samhällsfara är rätt intressant, framför allt för att den är oväntad. 

I stora drag kan man väl säga att Aje Carlbom i princip varnar för samma sak som jag; d.v.s. att driva något så hårt att det slutligen får motsatt effekt*. I det här fallet är Carlbom inne på det allt mer flitigt använda uttrycket islamofobi, och han hävdar att politikers och aktivisters larm om den rekordartade utbredningen av islamofobi i Sverige är falska. Tvärt om, säger Carlbom, så är en majoritet av svenskarna neutrala samt även positiva till islam och muslimer, och det påstådda muslimhatet är en "alarmistisk överdrift". Vilket jag är synnerligen benägen att skriva under på.

Aje Carlboms artikel är dock behäftad med ett antal brister av den karaktär att den inte kan ses utgöra något direkt tillskott till den debatt och diskussion som många vill ha till stånd när det gäller invandringen. Den politiska och kulturella naivitet som präglar artikeln är besvärande och avgörande problematiseringar uteblir. Mångfaldsbarometern och BRÅ:s rapport kan heller inte sägas vara lämpligt material, då det redan i dem finns frågeställningar och tveksamheter som bör diskuteras och ifrågasättas innan de eventuellt kan utgöra några tillförlitliga faktaunderlag. Att Riksrevisionen dessutom ifrågasätter BRÅ:s roll som "kunskapscentrum" gör också att man lämpligen bör avstå från att använda det jag vanligen ser som politiskt korrekta partsinlagor, d.v.s. BRÅ:s "rapporter".

Vad brister då i Carlboms artikel? Utan att rangordna bristerna väljer jag att för det första rikta kritik mot Aje Carlboms slarviga användande av begreppet islamofobi, vilket är en rent semantisk konstruktion som, förutom att sakna vetenskaplig förankring och urvattna den faktiska betydelsen av fobi, är såväl ologisk och omöjlig som ogrundad. Mig veterligen har heller inga vetenskapliga undersökningar gjorts som  slagit fast att det existerar ett svårt ångestsyndrom baserat på grav rädsla för islam eller muslimer.

För det andra hänför Carlbom islam till religioner, vilket är synnerligen remarkabelt. Islam är en totalitär politisk-religiös ideologi, d.v.s. ett statsskick som inte är möjligt att separera i tro och politik. Islam är helt enkelt inte delbar; islam är tro och politik, politik och tro, och skall förstås utifrån rätt perspektiv då synen annars blir förvrängd och föreställningarna felaktiga. Islam reglerar människors liv ekonomiskt, socialt, kulturellt, rättsligt, andligt, politiskt och individuellt. Islam reglerar människors liv på alla nivåer och det är inte förhandlingsbart. Islam är ett statsskick och ett levnadssätt samtidigt, det är ett. Med andra ord låter sig islam inte ens beskrivas på det sätt jag gör, d.v.s. med ett och. Islam är helt enkelt islam.

Förutom att man som invandringspolitiskt kritisk och/eller intresserad blir påklistrad en mängd nedsättande epitet blir man även klassad som obegåvad och okunnig. Att godtyckligt fastslå att kritik av invandrings- och asylpolitik är detsamma som hat och kritik av människor med andra religioner, annan hudfärg, annan härkomst än ens egen, är oerhört farligt. Det vittnar om grav okunnighet, ren dumhet, historielöshet och en intellektuell rigiditet som saknar motstycke i alla andra frågor. Det är ytterst anmärkningsvärt att alla försök till konstruktiv sak- och faktadiskussion bemöts med fientlighet, hot, våld, förtal och kränkande förolämpningar istället för med civiliserad debatt.

Favoritgreppen sedan en tid tillbaka är att trycka den nationalsocialiska historien i halsen på alla demokratiska, icke-fientliga, seriösa debattörer, för att sedan avsluta med osmakligheten att hälla norskt blod över allesammans.

Jag vidhåller det jag hävdade i inlägget Demokratofobi och hatretorik att demokratofoberna lider av svåra förnufts- och kunskapsluckor, men att det inte berättigar dem till att fylla dem med stereotyper och fördomar. Det är inte de demokratiskt lagda som har fördomar och hatar, det är  demokratofoberna.

Jag håller för övrigt svenska politiker och media ansvariga för alla kriminella handlingar begångna av invandrare och flyktingar. Likaså håller jag dem ansvariga för all form av hat och extremism riktad mot den del av befolkningen som är hederlig, demokratisk och som vill ha en öppen debatt.


SvD 2 3 4 DN 2 3 4 5 FT SVT 2 3 4 AP SR PDK

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar